Collagen

Ausstellungsansicht Kunstpavillon Innsbruck 2013

Ausstellungsansicht Kunstpavillon November 2013, Foto Daniel Jarosch
Ausstellungsansicht Kunstpavillon November 2013, Foto Daniel Jarosch
Ausstellungsansicht Kunstpavillon November 2013, Foto Daniel Jarosch
Ausstellungsansicht Kunstpavillon November 2013, Foto Daniel Jarosch
Ausstellungsansicht Kunstpavillon November 2013, Foto Daniel Jarosch
Ausstellungsansicht Kunstpavillon November 2013, Foto Daniel Jarosch
Ausstellungsansicht Kunstpavillon November 2013, Foto Daniel Jarosch
Ausstellungsansicht Kunstpavillon November 2013, Foto Daniel Jarosch
 
A Late Morning/Höttinger Wald/Sept 11, Papiercollage, 2011, 150x350cm
A Quiet Morning/Höttinger Wald/Juni 11, Papiercollage, 2011, 150x350cm
A Silent Evening/Höttingerwald Jan 12, Papiercollage, 2012, 120x270cm
A Sunny Afternoon/Höttingerwald Okt 11, Papiercollage, 2012, 120x270cm
A Late Morning/Höttinger Wald/Sept 11, Papiercollage, 2011, 150x350cm
A Quiet Morning/Höttinger Wald/Juni 11, Papiercollage, 2011, 150x350cm
A Silent Evening/Höttingerwald Jan 12, Papiercollage, 2012, 120x270cm
A Sunny Afternoon/Höttingerwald Okt 11, Papiercollage, 2012, 120x270cm